Zazen wasan – Původní text

Šu-džó honrai // hoto-kena-ri
mizu-to ko-rino goto-kuni-te
mizu-(w)o hana-rete ko-rina-ku
šudžó-onó hoka-ni hoto-kena-ši
šudžó ó čika-kio šira-džuši-te
to-ku moto-muru haka-nasa-jo
tato-eba mizu-no naka-nii-te
kacu-o sake-buga goto-kuna-ri
čó-džano ie-no koto-nari-te
hin-rini majo-uni koto-nara-zu
roku-šu rin-neno in-nen-wa
ono-rega guči-no jami-džina-ri
jami-džini jami-džio fumi-soe-te
icu-ka šó-dži(w)o hana-rube-ki
sore-maka-en-no zen-džó-wa
šó-tan suru-ni ama-ria-ri
fuse-ja džika-ino šoha-rami-cu
nen-bucu san-ge šugjó-otó
o sono-šina o-ki šoze-ngjó
ómina kono-uči-ni kisu-runa-ri
iči-zano ko-o nasu-hito-mo
cumi-ši-murjó-onó cumi horo-bu
aku-šu izu-kuni ari-nube-ki
džó-do suna-wači tó kara-zu
kata-džike naku-mo kono nori-o
hito-tabi mimi-ni furu-ruto-ki
san-dan-zui-ki suru-hito-wa
fuku-o uru-koto kagi-rina-ši
iwa-nja mizu-kara ekó-oši-te
džiki-ni džisó o šó-sure-ba
džisó o suna-wači mušó-oni-te
sude-ni kero-n(w)o hana-reta-ri
in-ga iči-njono mon hira-ke
muni musa-nno miči na(w)o-ši
musó-onó só-(w)o só-toši-te
juko-mo kae-rumo joso-nara-zu
mune-nno ne-n(w)o nen-toši-te
uta-umo mau-mo nori-noko-e
zan-mai muge-no sora hiro-ku
šiči en-mjó-no cuki sae-n
kono-toki nani-(w)oka moto mube-ki
džaku-mecu gen-zen suru-jue-ni
tó-šo suna-wači ren-gego-ku
kono-mi suna-wači hoto-ke-na-ri.